Звіти за результатами наукових досліджень

Звіт

за результатами наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун у 2018 році,

проведених згідно міжнародної наукової Програми на 2017-2023 роки

 

Програма наукових досліджень китайської образної медицини (КОМ) та Чжун Юань цигун (Програма) спрямована на проведення всебічних наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун з метою створення їх теоретичних і експериментальних наукових основ та досягнення двох перспективних глобальних цілей, а саме:

 1. Входження КОМ та ЧЮЦ в лоно Інтегративної наукової медицини, що сприятиме легалізації, утвердженню та зростанню їх престижу на національному, міжнародному та світовому рівнях, а також підвищенню ефективності діяльності КОМ-фахівців завдяки стандартизації теорії та практики КОМ та імплементації новітніх інтелектуалізованих інформаційних систем для організації, координації діяльності, навчання, підвищення кваліфікації міжнародної спільноти КОМ-фахівців.
 2. Розвиток наукових теорій, моделей, методів та інформаційно-аналітичних засобів Інтегративної наукової медицини та суміжник наук (біологія, фізика складних систем, штучний інтелект, когнітивна психологія, семіотика), які грунтуються на класичному та некласичному типах наукової раціональності, парадигмі раціонального холізму та суб’єктних онтологій, що враховують внутрішні (семантичні, духовні, ідеальні) виміри реальності та людини.

Програма спрямована на розробку нових наукових концепцій, моделей, методів, теорій китайської образної медицини та Інтегративної медицини із використанням теоретико-методологічного підходу сучасної науки; проведення всебічних об’єктивних інструментальних, лабораторних та статистичних досліджень протікання фізичних та фізіологічних (біофізичних, біохімічних, біо-інформаційних) процесів в організмі людини під впливом КОМ-терапевта та індивідуальної практики ЧЮЦ; клінічних досліджень методів КОМ і ЧЮЦ в рамках вимог та стандартів сучасної доказової медицини; розробки та супроводу інтегрованого інформаційно-аналітичного середовища наукового дослідження, професійної цілительської діяльності та навчання КОМ.

На початку 2017 року для реалізації Програми досліджень КОМ було організовано колектив наукових дослідників та практикуючих КОМ-терапевтів, серед яких Лупенко С., Вакуленко Д., Павлишин А., Сверстюк А., Горкуненко А., Оробчук О., Помазкіна Т.

          За період дії Програми було отримано ряд важливих наукових та прикладних результатів, а саме:

 1. Сформульовано об’єкт та предмет наукового напряму досліджень КОМ.
 2. Сформульовано вимоги до наукової теорії КОМ.
 3. Обгрунтовано методологію досліджень КОМ у рамках класичної та некласичної наукової раціональності.
 4. Обгрунтовано аксіоматико-дедуктивну стратегію організації традиційної та наукової теорій КОМ, зокрема знань у  системах електронного навчання для китайської образної медицини, що задовольняє вимоги семантичної якості електронних курсів при підготовці, підвищенні кваліфікації імідж-терапевтів та он-лайн навчанні системи Чжун Юань цигун.
 5. Розроблено структуру наукової теорії КОМ, що узгоджена із структурою теорії Інтегративної наукової медицини та традиційною теорією КОМ.
 6. Розроблено узагальнену концептуальну модель Реальності (Життя) в КОМ, що деталізує та конкретизує традиційну для КОМ та ЧЮЦ модель Життя «Цзин-Ци-Шень», синтезує всерівневу-всесекторну модель Кена Уілбера та загально-наукову модель «субстрат-енергія-інформація», та є основою породження нозології в КОМ.
 7. Розроблено загальну програму клінічних досліджень КОМ на основі положень доказової медицини та із врахуванням специфіки діяльності імідж-терапевта.
 8. Сформульовано вимоги, розроблено загальну архітектуру та проекти інтерфейсів інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини, яке як свої складові включає такі системи: інформаційну систему професійної цілительської діяльності «Імідж-терапевт», базу знань КОМ, експертну (рекомендаційну) систему підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в КОМ, інформаційну систему електронного навчання КОМ, інформаційну систему наукових досліджень КОМ.
 9. Розроблено фрагменти онтології КОМ, яка є основою бази знань КОМ та дає змогу уніфікувати, стандартизувати технології подання інформації (даних та знань) в області КОМ, усуває суб’єктивні фактори, полісемантичність, нечіткість понять та образів, якими в явній або неявній формі оперують КОМ-терапевти в процесі прийняття діагностичних та терапевтичних рішень.
 10. Розроблено першу версію мультимедійного електронного підручника для вивчення та практики першої ступені ЧЮЦ на платформі «Eliademy». Даний підручник інтегрує різні типи навчальної інформації: текстову, звукову, фото- та відеоінформацію.

На даний час опубліковано 17 наукових праць, перелік та доступ до яких подано нижче.

 

Перелік опублікованих наукових робіт в області досліджень КОМ та ЧЮЦ

 1. Lupenko S. TOWARDS THE CREATION OF YI XIANGYI XUE AS A RESEARCH AREA OF MEDICINE / Лупенко С. На пути к созданию научного направления медицины «И Сьян И Сюэ» / Лупенко С. На шляху до створення наукового напряму медицини «І Сьян І Сюе».
 2. Lupenko S., Orobchuk O., Vakulenko D.,  Sverstyuk A.,Horkunenko A. INTEGRATED ONTO-BASED INFORMATION ANALYTICAL ENVIRONMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH, PROFESSIONAL HEALING AND E-LEARNING OF CHINESE IMAGE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Вакуленко Д., Сверстюк А., Горкуненко А. Интегрированная онтоориентованая информационно аналитическая среда научных исследований, профессиональной целительской деятельности и электронного обучения китайской образной медицины / Лупенко С., Оробчук О., Вакуленко Д., Сверстюк А., Горкуненко А. Інтегроване онтоорієнтоване інформаційно аналітичне середовище наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини.
 3. Lupenko S. ELEMENTS OF WESTERN PHILOSOPHICAL AND GENERAL SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF CHINESE MEDICINE YI XIANG YI XUEЛупенко С. Элементы западнофилософских и общенаучных оснований китайской медицины «И Сьян И Сюе» / Лупенко С. Елементи західно-філософських і загальнонаукових основ китайської медицини «І Сьян І Сюе».
 4. Lupenko S., Orobchuk O., Pavlyshyn A. CONCEPTUAL FUNDAMENTALS FOR ONTOLOGICAL SIMULATION OF CHINESE IMAGE MEDICINE AS A PROMISING COMPONENT OF INTEGRATIVE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Павлишин А. Концептуальные основы онтологического моделирования китайской образной медицины как перспективной составляющей интегральной медициныЛупенко С., Оробчук О., Павлишин А. Концептуальні основи онтологічного моделювання  китайської образної медицини як перспективної складової інтегральної медицини.
 5. Lupenko S., Orobchuk O. ONTOLOGICAL MODELING OF CHINESE IMAGE-MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О. Онтологическое моделирование китайской образной медицины / Лупенко С., Оробчук О.   Онтологічне моделювання китайської образної медицини.
 6. Lupenko S., Horkunenko A. ONTO-BASED EXPERT SYSTEM FOR CHINISE IMAGE MEDICINE /Лупенко С., Горкуненко А. Онтоориентированная экспертная система для китайской образной медицины / Лупенко С.,  Горкуненко А. Онтоорієнтована експертна система для китайської образної медицини.
 7. Lupenko S. ABOUT INTERNATIONAL PROGRAM OF EVIDENCE BASED SCIENTIFIC RESEARCHES OF CHINESE IMAGE MEDICINE AND ZHONG YUAN QIGONG FOR 2017-2023 YEARSЛупенко С. О Международной программе научных исследований китайской образной медицины и Чжун Юань цигун на 2017-2023 годы / Лупенко С. Про міжнародну програму наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки.
 8. Lupenko S., Orobchuk O., Zahorodna N. CREATION OF THE ONTOLOGY-ORIENTED ONLINE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A DIRECTION OF INTEGRATIVE MEDICINE FORMATION ON THE EXAMPLE OF CHINESE IMAGE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Загородная Н. Формирование онтоориентованого электронной учебной среды как направление становления интегральной медицины на примере КОМ / Лупенко С., Оробчук О., Загородна Н.  Формування онтоорієнтованого електронного навчального середовища як напрям становлення інтегральної медицини на прикладі КОМ.
 9. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T. FORMATION AND MANAGEMENT OF THE CONTENT OF E-LEARNING SYSYTEM OF CHINESE IMAGE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Помазкина Т. Формирование и менеджмент контента системы электронного обучения китайской образной медицины / Лупенко С., Оробчук О., Помазкіна Т.  Формування та менеджмент контенту системи електронного навчання  китайської образної медицини.
 10. Lupenko S. INTERNATIONAL PROGRAM OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF CHINESE IMAGE MEDICINE AND ZHONG YUAN QIGONG FOR 2017-2023 YEARS: THE OBJECTIVES OF THE PROGRAM AND THE STATE OF ITS IMPLEMENTATION / Лупенко С. Международная программа научных исследований китайской образной медицины и Чжун Юань цигун на 2017-2023 годы: задачи программы и состояние ее реализации. Первый Всеукраинский Форум Китайской образной медицины. Сборник тезисов и докладов/  Лупенко С. Міжнародна програма наукових досліджень китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки: задачі програми та стан її реалізації.
 11. Lupenko S., Orobchuk O. Knowledge base and e-learning multimedia system of Chinese image medicine based on its ontology. The First All-Ukrainian Forum of Chinese image medicine. COLLECTION OF ABSTRACTS AND REPORTS / Лупенко С., Оробчук О. База знаний и мультимедийная система электронного обучения китайской образной медицины на основе ее онтологии. Первый Всеукраинский Форум Китайской образной медицины. Сборник тезисов и докладов / Лупенко С., Оробчук О. База знань та мультимедійна система електронного навчання китайської образної медицини на основі її онтології.
 12. Lupenko S.A., Pavlyshyn A.V., Sverstiuk A.С. Organizing methodology of clinical trials on the effectiveness and safetiveness of Chinese image medicine in the context of evidence-based medicine. The First All-Ukrainian Forum of Chinese image medicine. COLLECTION OF ABSTRACTS AND REPORTS / Лупенко С.А., Павлишин А.В., Сверстюк А.С. Методология организации клинических испытаний эффективности и безопасности китайской образной медицины в контексте доказательной медицины. Первый Всеукраинский Форум Китайской образной медицины. Сборник тезисов и докладов /Лупенко С.А., Павлишин А.В., Сверстюк А.С. Методологія організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини
 13. Lupenko S., Horkunenko A., Mosiy L. Expert system for the support of diagnostic and therapeutic decisions making in the field of Chinese image medicine.The First All-Ukrainian Forum of Chinese image medicine. COLLECTION OF ABSTRACTS AND REPORTS / Лупенко С., Горкуненко А., Мосий Л. Экспертная система поддержки принятия диагностических и терапевтических решений в области китайской образной медицины. Первый Всеукраинский Форум Китайской образной медицины. Сборник тезисов и докладов / Лупенко С., Горкуненко А., Мосій Л. Експертна система підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в області китайської образної медицини.
 14. V. P. Martsenyuk, S. A. Lupenko, A. S. Sverstiuk, A. V. Pavlyshyn METHODOLOGY FOR ORGANIZING CLINICAL TRIALS ON THE EFFECTIVENESS AND SAFETY OF CHINESE IMAGE MEDICINE IN THE CONTEXT OF EVIDENCE-BASED MEDICINE / В. П. Марценюк, С. А. Лупенко, А. С. Сверстюк, А. В. Павлишин. Методология организации клинических испытаний эффективности и безопасности китайской образной медицины в контексте доказательной медицины / В. П. Марценюк, С. А. Лупенко, А. С. Сверстюк, А. В. Павлишин. Методологія організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини.
 15. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T., Mingtang Xu. CONCEPTUAL, FORMAL AND SOFTWARE-INFORMATION FUNDAMENTALS OF ONTOLOGICAL MODELING OF CHINESE IMAGE MEDICINE AS AN ELEMENT OF INTEGRATIVE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Помазкина Т., Сюи Минтан. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ, ФОРМАЛЬНЫЕ И ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ ИМИДЖ-МЕДИЦИНЫ КАК ЭЛЕМЕНТА ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ / Лупенко С., Оробчук О., Помазкіна Т., Сюі Мінтан. КОНЦЕПТУАЛЬНІ, ФОРМАЛЬНІ І ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ ОБРАЗНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНТЕГРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.
 16. Lupenko S., Pasichnyk V., Kunanets N., Orobchuk O., Mingtang Xu. THE AXIOMATIC-DEDUCTIVE STRATEGY OF KNOWLEDGEORGANIZATION IN ONTO-BASED E-LEARNING SYSTEMS FORCHINESE IMAGE MEDICINE / Лупенко С., Пасичник В., Кунанец Н., Оробчук О., Сюи Минтан. АКСИОМАТИЧЕСКО-ДЕДУКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В ОНООРИЕНТИРОВНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КИТАЙСКОЙ ИМИДЖ-МЕДИЦИНЫ / Лупенко С., Пасічник В., Кунанець Н., Оробчук О., Сюі Мінтан. АКСИОМАТИЧНО-ДЕДУКТИВНА СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАНЬ У ОНТООРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ КИТАЙСЬКОЇ ОБРАЗНОЇ МЕДИЦИНИ.
 17. Orobchuk O. METHODS OF EXTRACTION OF KNOWLEDGE FOR THE FORMATION OF THE CONTENT OF ONTO-BASED E-LEARNING SYSTEMS FOR CHINESE IMAGE MEDICINE / Оробчук О. Методы извлечения знаний для формирования контента онтоориентованой системы электронного обучения китайской образной медицины / Оробчук О. Методи видобування знань для формування контенту онтоорієнтованої системи електронного навчання китайської образної медицини.

 

Плани на 2019 рік

На наступний (2019) рік заплановано проведення таких робіт в рамках Міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини та Чжун Юань цигун:

 1. Підготовка та опублікування першої наукової монографії, присвяченої дослідженням КОМ та ЧЮЦ.
 2. Формування Збірника успішних випадків лікування методами китайської образної медицини в рамках доказової медицини.
 3. Формування міжнародного консорціуму університетів, дослідницьких інститутів, громадських організацій та фізичних осіб для участі в міжнародних грантових проектах у рамках Міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини та Чжун Юань цигун.
 4. Організація та проведення в рамках 9-ї Міжнародної конференції по КОМ (м. Київ) круглого столу між фахівцями різних галузей наук (медицина, біологія, психологія, інформатика та штучний інтелект, фізико-математичні науки, філософія), державних службовців у сфері охорони здоров’я та КОМ-терапевтів.
 5. Підготовка та опублікування наукових робіт за такими напрямами:
 • Наукові інтерпретації образів захворювань і механізмів образного лікування в Китайській образної медицині.
 • Багаторівневий феномен «Ци» в китайській образної медицині і Чжун Юань цигун: культурний, філософський, психологічний, фізичний і енерго-інформаційний аспекти.
 • Математичне моделювання діагностичного простору Китайської образної медицини.
 • Математичне моделювання терапевтичного простору Китайської образної медицини.
 • Моделі та методи організації навчального процесу в онтоорієнтованій системі мультимедійного електронного навчання Китайської образної медицини і Чжун Юань цигун.
 • Технологія експертного відбору знань в області Китайської образної медицини для її онтологічного моделювання.
 • Технології інтелектуального аналізу результатів діагностування та терапії методами Китайської образної медицини.

 

Інформаційні ресурси Програми наукових досліджень КОМ та ЧЮЦ:

1) офіційний сайт громадської організації «Асоціація китайської образної медицини України» (http://cima.org.ua/uk/naukovi-doslidzhennya/);

2) сайт наукових досліджень Китайської образної медицини при Тернопільському державному медичному університеті імені Івана Горбачевського (https://sites.google.com/tdmu.edu.ua/kom/, https://sites.google.com/tdmu.edu.ua/cim);

3) сайт мультимедійного електронного підручника «Чжун Юань цигун. І ступень»  (https://eliademy.com/app/a/courses/56ee3ebf4a )

 

Запрошуємо до співпраці щодо реалізації Програми досліджень КОМ та ЧЮЦ за такими напрямами:

 • проведення оригінальних наукових досліджень в рамках Програми;
 • приєднання до вже діючих наукових досліджень в рамках Програми;
 • фінансова та інша матеріальна підтримка реалізації Програми;
 • інформаційна та рекламна підтримка реалізації Програми.

 

Контактна інформація:

cima@tdmu.edu.ua