ЯСКРАВА ПОДІЯ ВЕСНИ 2020! 16-17 травня, в Тернополі – Третій Всеукраїнський Форум китайської образної медицини!

ЯСКРАВА ПОДІЯ ВЕСНИ 2020

16-17 травня, в Тернополі – Третій Всеукраїнський Форум китайської образної медицини!

Запрошуємо до участі лекторів, слухачів, а також тренерів майстер-класів!

Мета форуму: обмін досвідом, популяризація китайської образної медицини, дискусії та обговорення актуальних питань, формування умов для співпраці в галузі китайської образної медицини та природних методів профілактики, оздоровлення і лікування.

Мови: українська, англійська, російська.

Формат участі: слухачі, доповідачі (пленарна доповідь, стендова доповідь, майстер-клас), а також публікація статті або тез доповіді.

До участі в Форумі запрошуються:

 • спеціалісти в галузі китайської образної медицини та китайської традиційної медицини;
 • спеціалісти в галузі оздоровлення, традиційної та нетрадиційної медицини;
 • інструктори та практикуючі Чжун Юань Цигун;
 • дослідники систем та методів психофізичного тренінгу та оздоровлення;
 • профільні науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, клініки;
 • а також всі, хто зацікавлений в дослідженні, вивченні та обміні досвідом в галузі лікування, оздоровлення та профілактики.

УМОВИ ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ для доповідачів/спікерів:

 • доповідачам необхідно підготовити електронні презентації в форматі ppt і відправити їх до 30.04.2020 року на електронну адресу: ukrcim108@gmail.com
 • доповідачам, які бажають опублікувати свої матеріали в Збірнику, необхідно їх відправити до 15.04.2020 на електронну адресу: ukrcim108@gmail.com

УВАГА! Всі матеріали доповідей і публікацій будуть попередньо розглядатися рецензійною комісією і допускатися до участі в Форумі.   Після погодження і затвердження надісланих матеріалів комісією, учасник отримує про це письмове повідомлення на e-mail.

Правила оформлення матеріалів для збірника:

Стаття – до 10 сторінок, тези – до 3-х сторінок у форматі А4 у редакторі Word, через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, розмір 12 пунктів, відступи 1,25.

Перший рядок повинен містити прізвище та ініціали автора (авторів);

другий – назву матеріалу (напівжирний шрифт);

третій – назву організації, де виконана робота, місто;

далі – виклад основного матеріалу, висновки.

Бажано резюме англійською мовою. Малюнки та діаграми необхідно продублювати в окремих файлах у форматах tiff або jpg. Всі матеріали відправляти вкладеннями. Назви документів формувати згідно прізвища першого автора латиницею.

Всі матеріали відправляти на електронну адресу: ukrcim108@gmail.com

ПРОГРАМА ФОРУМУ буде формуватися по мірі подачі заяв та матеріалів доповідачами, та буде опублікована пізніше.

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ про період реєстрації для учасників, програму форуму і додаткові заходи буде в найближчий час. Слідкуйте за нашими анонсами.

Звіт за результатами наукових досліджень Китайської образної медицини в період з 2017 по 2019 роки

За період дії (з 2017 по 2019 роки) міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини (КОМ) та Чжун Юань цигун (ЧЮЦ) було отримано ряд важливих теоретичних і прикладних результатів, а саме:

 1. Сформульовано об’єкт і предмет наукового напрямку досліджень КОМ.
 2. Сформульовано вимоги до наукової теорії КОМ.
 3. Обґрунтовано методологію досліджень КОМ в рамках класичної, некласичної та постнекласичної наукової раціональності.
 4. Обґрунтовано аксіоматико-дедуктивну стратегію організації традиційної і наукової теорії КОМ, зокрема, організації знань в системах електронного навчання для КОМ, що задовольняє вимогам семантичної якості електронних курсів при підготовці, підвищенні кваліфікації імідж-терапевтів і онлайн навчанні системи Чжун Юань цигун.
 5. Розроблено структуру наукової теорії КОМ, яка узгоджена зі структурою теорії Інтегративної наукової медицини і традиційної теорії КОМ.
 6. Розроблено систему логіко-структурних машинно-інтерпретованих моделей теорії КОМ, які задовольняють вимоги семантичної якості до неї.
 7. Розроблено узагальнену концептуальну модель Реальності (Життя) в КОМ, що деталізує і конкретизує традиційну для КОМ і ЧЮЦ модель Життя «Цзин-Ци-Шень», синтезує всерівневу-всесекторну модель Кена Уілбера і загальнонаукову модель «субстрат-енергія-інформація», і є основою для породження нозології в КОМ.
 8. Розроблено методологію видобування знань в області КОМ і ЧЮЦ.
 9. Проведено концептуальний аналіз базових понять («Образ», «Чі», «Пустота», «Цзин», «Шень») КОМ і ЧЮЦ в термінах сучасної науки, що є основою формування термінологічно-понятійного апарату наукової теорії КОМ.
 • Розроблено загальну програму клінічних досліджень КОМ на основі положень доказової медицини і з урахуванням специфіки діяльності імідж-терапевта.
 • Проведено ряд експериментів по оцінці якості (точності та достовірності) діагностування стану пацієнта методами КОМ.
 • Сформульовано вимоги, розроблено загальну архітектуру і проекти інтерфейсів інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини, яке як свої складові включає наступні системи: інформаційну систему професійної цілительської діяльності «Імідж-терапевт», базу знань КОМ, експертну систему підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в КОМ, інформаційну систему електронного навчання КОМ, інформаційну систему наукових досліджень КОМ.
 • Розроблено фрагменти онтології КОМ, яка є основою бази знань КОМ і дозволяє уніфікувати, стандартизувати технології подання інформації (даних і знань) в області КОМ, усуває суб’єктивні чинники, полісемантичність, нечіткість понять і образів, якими в явній або неявній формі оперують КОМ-терапевти в процесі прийняття діагностичних та терапевтичних рішень.
 • Розроблена перша версія мультимедійного електронного підручника для вивчення і практики першого ступеня ЧЮЦ на платформі «Eliademy». Даний підручник інтегрує різні типи навчальної інформації: текстову, звукову, фото- і відеоінформацію.

Стан опублікування результатів наукових досліджень в рамках Програми

В рамках Програми на даний час опубліковано 35 наукових робіт, перелік яких подано нижче. Всі публікації згруповані в наступні три групи:

 1. Публікації в рецензованих міжнародних наукових журналах і збірниках наукових конференцій міжнародного рівня, які включені в наукометричні бази Scopus і Web of Science [1-5].
 2. Публікації в рецензованих наукових журналах і збірниках наукових конференцій [6-16].
 3. Публікації в збірниках та інформаційних ресурсах міжнародних конференцій і національних форумів, присвячених китайській образній медицині [17-35].

Список публікацій

 1. Lupenko S., Orobchuk O., Xu M. (2020) The Ontology as the Core of Integrated Information Environment of Chinese Image Medicine. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham 471-481.
 2. Lupenko S., Pasichnyk V., Kunanets N., Orobchuk O., Xu M. The Axiomatic-Deductive Strategy of Knowledge Organization in Onto-based e-learning Systems for Chinese Image Medicine. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). November 28-30, 2018. Lviv, Ukraine. ISSN 1613-0073. 126-134.
 3. Lupenko S., Orobchuk O., Osukhivska H., Xu M., Pomazkina T. Methods and means of knowledge elicitation in Chinese Image Medicine for achieving the tasks of its ontological modeling. CONFERENCE PROCEEDINGS. IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, Lviv, Ukraine, July 2 – 6, 2019 (IEEE UKRCON-2019). PP. 885-858.
 4. Lupenko S., Orobchuk O., Xu M., Horkunenko A. Onto-oriented expert system for supporting diagnostic and therapeutic decisions in the field of Chinese image medicine. COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES (CSIT) IEEE XIV International Scientific and Technical Conference, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine.
 5. Lupenko S., Orobchuk O., Xu M. Logical-structural models of verbal, formal and ma-chine-interpreted knowledge representation in Integrative scientific medicine. In: Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer.
 6. Orobchuk O. Conceptual Fundamentals for Ontological Simulation of Chinese Image Medicine as a Promising Component of Integrative Medicine / O.Orobchuk, S.Lupenko, Pavlyshyn // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Science – 2017. – Vol. 15, Issue 140. – С. 28-32.
 7. Lupenko S. A., Orobchuk O. R., Vakulenko D. V., Sverstyuk A. S., Horkunenko A. B. Іntegrated Onto-based Information Analytical Environment of Scientific Research, Professional Healing and E-learning of Chinese Image Medicine // Вісник „Інформаційні системи та мережі”. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2017. – С. 10-19.
 8. Orobchuk O. Methodology of development and architecture of ontooriented system of electronic learning of Chinese image medicine on the basis of training management system / Oleksandra Orobchuk / Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 92. — No 4. — P. 83–90. — (Instrument-making and information-measuring systems).
 9. Martsenyuk V., Lupenko S., Pavlyshyn A., Sverstyuk A. Methodology of organization of clinical research of efficiency and safety of Chinese Image Medicine in the context of evidence-based medicine // Medical Informatics and Engineering. – 2018.-№ 2 (42). – p. 52-61. DOI: https://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2018.2.9295.
 10. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T. Formation and management of the content of the electronic education system of Chinese Imaging Medicine // Fundamental and Applied Problems of Modern Technologies: Materials of International Science. Conf., dedicating 100th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine and the commemoration of Ivan Puluj (100th anniversary from the day of death) (Ternopil, 22-24 May.2018). Ternopil: TNTU, 2018. p. 213-214.
 11. Lupenko S. A., Orobchuk O. R. Ontological simulation of Chinese Image medicine. // Materials of the V International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Actual Problems of Modern Technologies”. – Ternopil:  Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University,  – С. 67-68.
 12. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T., Mingtang X. Conceptual, formal and software-information fundamentals of ontological modeling of Chinese Image Medicine as an element of integrative medicine. // WORLD SCIENCE № 6(34). Vol.1, June 2018. Ст.18-23. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws.
 13. Lupenko S. A., Orobchuk O. R., Zahorodna N.V. Formation of the onto-oriented electronic educational environment as a direction the formation of integrated medicine using the example of CIM. // Actual scientific research in the modern world: Collection of scientific papers of the XXIII International scientific conference, 2017 – Pereyaslav-Khmelnytsky: Issue12(32). – С.56-61.
 14. Horkunenko A., Lupenko S. Onto-oriented expert system for Chinese Image medicine. // Materials of the XX Scientific Conference of Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2017. – С. 74.
 15. Orobchuk O. Methods of Extraction of Knowledge for the Formation of the Content of Onto-based E-learning Systems for Chinese Image Medicine. // Materials of the VI Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems and Technologies”. – Ternopil: Ternopil Ivan Puluj National Technical University,  December 12-13, 2018. – P. 47.
 16. Лупенко С.А. Опережающие стратегии апгрейта народной медицины как важной составляющей будущей интегративной научной медицины. Современные теоретико-прикладные аспекты реализации внедрения «Стратегии развития народной и нетрадиционной медицины» в первичный сегмент охраны здоровья. Материалы научного симпозиума с международным участием: Научное издание. Киев, – 98 с.
 17. International program of scientific research in Chinese image medicine and Zhong Yuan Qigong for 2017-2023 [Electronic source]. On-line mode: https://kundawell.com/ru/mezhdunarodnaya-programma-nauchnykh-issledovanij-kitajskoj-imidzh-meditsiny-i-chzhun-yuan-tsigun-na-2017-2023-god, free access (date of access: 22.11.2016).
 18. Lupenko S.A. On the way to the creation of the scientific direction of medicine «Yi Xiang Yi Xue» [Electronic resources] // Association of Chinese Image medicine of Ukraine: [site]. – Mode of access: http://cima.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/Conf_2015.ru_.docx, free. – Title from the screen.
 19. Lupenko S.A. Elements of Western philosophical and general scientific foundations of Chinese medicine «Yi Xiang Yi Xue» [Electronic resources] // Association of Chinese Image medicine of Ukraine: [site]. – Mode of access: http://cima.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/Conf_2016.ru_.docx, free. – Title from the screen.
 20. Lupenko S. International program of scientific researches of Chinese Image Medicine and Zhong Yuan qigong for 2017-2023 years: the objectives of the program and the state of its implementation / The compendium of thesis and reports of the First Ukrainian Forum of Chinese Image Medicine. March 17-18, 2018, p. 29-47.
 21. Lupenko S., Mosiy L. Horkunenko A. Expert systems for diagnostic and therapeutic decisions making support in the field of Chinese Image Medicine / The compendium of thesis and reports of the First Ukrainian Forum of Chinese Image Medicine. March 17-18, 2018, p. 48-58.
 22. Lupenko S., Orobchuk O. Knowledge base of Chinese Image Medicine on the basis of its ontology and multimedia system of CIM and ZYQ e-learning / The compendium of thesis and reports of the First Ukrainian Forum of Chinese Image Medicine. March 17-18, 2018, p. 59-65.
 23. Lupenko S., Pavlyshyn A., Sverstyuk A. Methodology of organization of clinical research of efficiency and safety of Chinese Image Medicine in the context of evidence-based medicine / The compendium of thesis and reports of the First Ukrainian Forum of Chinese Image Medicine. March 17-18, 2018, p. 66-75.
 24. Lupenko S. About international program of evidence based scientific researches of Chinese Image Medicine and Zhong Yuan Qigong for 2017-2023 years [Electronic resources] // Association of Chinese Image medicine of Ukraine: [site]. – Mode of access: http://cima.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Conf1_2018_eng-1.pdf, free. – Title from the screen.
 25. Lupenko S. About international program of evidence based scientific researches of Chinese Image Medicine and Zhong Yuan Qigong for 2017-2023 years (https://www.facebook.com/kundawell/videos/748975985487919/, https://www.youtube.com/watch?v=-MyIr1YBXPk&feature=youtu.be).
 26. Lupenko S., Orobchuk O. Methodology of extraction and conceptual analysis of knowledge according to the axiomatic-deductive strategy for the needs of ontological modeling and construction of the scientific theory of Chinese Image medicine. The compendium of thesis and reports of the II-nd All-Ukrainian Forum of Chinese Image medicine. April 6-7, 2019, Odesa. 11-26.
 27. Lupenko S., Orobchuk O. Methods and means of knowledge elicitation to form the content of the E-learning system in Chinese Image medicine. The compendium of thesis and reports of the II-nd All-Ukrainian Forum of Chinese Image medicine. April 6-7, 2019, Odesa. 63-72.
 28. Lupenko S., Pomazkina T., Rusyn I.   Conceptual analysis of the concept “Image” as a fundamental polysemantic category of Chinese image medicine. The compendium of thesis and reports of the II-nd All-Ukrainian Forum of Chinese Image medicine. April 6-7, 2019, Odesa.  27-62.
 29. Lupenko S., Pavlyshyn A., Vakulenko D., Sverstyuk A. The structure of the clinical trial protocol in Chinese image medicine. The compendium of thesis and reports of the II-nd All-Ukrainian Forum of Chinese Image April 6-7, 2019, Odesa.  PP. 73-90.
 30. Сюи Минтан, Лупенко С., Помазкина Т. Краткий отчет о результатах реализации международной программы научных исследований китайской имидж-медицины и Чжун Юань цигун. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.6-12.
 31. Лупенко С., Оробчук О. К вопросу о дефиниции Интегративной научной медицины и построении логико-математических моделей ее развития. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.12-28.
 32. Лупенко С.А. Проблемы становления Интегративной научной медицины. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.28-38.
 33. Лупенко С.А. Анализ классического, неклассического и постнеклассического типов научной рациональности в контексте формирования Интегративной научной медицины. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.38-54.
 34. Лупенко С.А. Концепция стратегического развития Интегративной научной медицины и ее реализация на примере китайской имидж-медицины. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.54-59.
 35. Лупенко С.А. Требования, обобщенная структура, логико-структурные машинно-интерпретированные модели теории Интегративной научной медицины. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.59-77.

 

 

Інформаційні ресурси Програми наукових досліджень КОМ і ЧЮЦ

В даний час з Програмою і станом її реалізації можна познайомитися на таких інформаційних ресурсах:

 1. Офіційний сайт Пекінського медичного дослідницького інституту «Кундавелл», російська мова (https://kundawell.com/ru/otchet-po-rezultatam-nauchnykh-issledovanij-assotsiatsii-kitajskoj-imidzh-meditsiny-ukrainy) та англійська мова (https://kundawell.com/en/report-on-results-of-scientific-researches-of-chinese-image-medicine-association-of-ukraine).
 2. Офіційний сайт громадської організації «Асоціація китайської образної медицини України»: українська мова (http://cima.org.ua/uk/naukovi-doslidzhennya/); російська мова (http://cima.org.ua/ru/nauchnyye-issledovaniya/) та англійська мова (http://cima.org.ua/en/scientific-researches/);
 3. Сайт наукових досліджень китайської образної медицини при Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського: українська мова (https://sites.google.com/tdmu.edu.ua/kom/) та англійська мова (https://sites.google.com/tdmu.edu.ua/cim).

Зокрема, в підрозділі «Програма наукових досліджень» (http://cima.org.ua/uk/prohrama-naukovyh-doslidzhen/) розділу «Наукові дослідження» сайту громадської організації «Асоціація китайської образної медицини України» можна познайомитися з самою Програмою, в підрозділі «Колектив дослідників» (http://cima.org.ua/uk/kolektyv-doslidnykiv/) – наведені відомості про учасників Програми досліджень, в підрозділі «Наукові статті та матеріали конференцій» (http://cima.org.ua/uk/naukovi-statti/) можна подивитися опубліковані наукові роботи в рамках Програми. Також на електронному ресурсі  https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/56ee3ebf4a  можна познайомитися з розробленим мультимедійним електронним підручником «Чжун Юань цигун. І ступінь».

Плани подальшої реалізації Програми

На найближчі роки заплановано проведення таких робіт в рамках Міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань циган:

 1. Підготовка та публікація першої наукової монографії, присвяченої дослідженням КОМ і ЧЮЦ, проведених в рамках міжнародної програми.
 2. Захист першої в світі дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії, предметною областю досліджень якої є КОМ і ЧЮЦ, а саме, дисертації Оробчук О.Р. на тему: «Онтологічне моделювання китайської образної медицини для розробки інформаційно-аналітичного середовища її наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання» за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».
 3. Формування міжнародного консорціуму університетів, дослідницьких інститутів, громадських організацій і фізичних осіб для участі в міжнародних грантових проектах в рамках Міжнародної програми наукових досліджень КОМ і ЧЮЦ.
 4. Формування збірки успішних випадків лікування методами китайської образної медицини в рамках доказової медицини.
 5. Розробка навчальної програми, лекційного і практично орієнтованого матеріалу для змістовних блоків «Основи Інтегративної наукової медицини: теорія, практика та інформаційні технології», «Китайська імідж-медицина в світлі доказової медицини», «Практикум з підготовки якісного опису випадків лікування методами КОМ для їх публікації і висвітлення на конференціях» в рамках навчальних програм підготовки та підвищення кваліфікації КОМ-фахівців.
 6. Розробка і введення в масову експлуатацію мультимедійного електронного підручника «Система Чжун Юань цигун: ІІ-III ступеня» російською і англійською мовами.
 7. Розробка першого діючого прототипу інформаційної системи «Імідж-терапевт».
 8. Підготовка та публікація наукових робіт, присвячених філософським, теоретико-експериментальним та інформаційно-технологічним науковим дослідженням КОМ і ЧЮЦ як складових Інтегративної наукової медицини в міжнародних і національних рецензованих журналах, що, зокрема, входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

 

Висновки

З огляду на отримані результати наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун в період з 2017 по 2019 роки, їх широке оприлюднення в різних наукових журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій та професійних форумів, розміщення цих публікацій на загальнодоступних електронних ресурсах, можна стверджувати про успішне виконання перших етапів міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун і значні перспективи подальшої її реалізації в контексті становлення Інтегративної наукової медицини.

Успіх подальшого виконання міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун істотно залежить від активної соціальної позиції вчених, фахівців в області народних і традиційних медичних систем, а також від достатнього фінансування намічених досліджень і технологічних розробок. У цьому контексті, запрошуються до співпраці дослідні інститути, навчальні заклади, асоціації, громадські організації, благодійні фонди та окремі фізичні особи (вчені, фахівці народної і традиційної медицини, меценати) за наступними напрямками:

 • проведення оригінальних наукових досліджень в рамках Програми;
 • приєднання до вже діючих наукових досліджень в рамках Програми;
 • фінансова та інша матеріальна підтримка реалізації Програми;
 • інформаційна та рекламна підтримка реалізації Програми.