Звіти за результатами наукових досліджень

Звіт

за результатами наукових досліджень Китайської образної медицини в період з 2017 по 2019 роки

 За період дії (з 2017 по 2019 роки) міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини (КОМ) та Чжун Юань цигун (ЧЮЦ) було отримано ряд важливих теоретичних і прикладних результатів, а саме: 

 1. Сформульовано об’єкт і предмет наукового напрямку досліджень КОМ.
 2. Сформульовано вимоги до наукової теорії КОМ.
 3. Обґрунтовано методологію досліджень КОМ в рамках класичної, некласичної та постнекласичної наукової раціональності.
 4. Обґрунтовано аксіоматико-дедуктивну стратегію організації традиційної і наукової теорії КОМ, зокрема, організації знань в системах електронного навчання для КОМ, що задовольняє вимогам семантичної якості електронних курсів при підготовці, підвищенні кваліфікації імідж-терапевтів і онлайн навчанні системи Чжун Юань цигун.
 5. Розроблено структуру наукової теорії КОМ, яка узгоджена зі структурою теорії Інтегративної наукової медицини і традиційної теорії КОМ.
 6. Розроблено систему логіко-структурних машинно-інтерпретованих моделей теорії КОМ, які задовольняють вимоги семантичної якості до неї.
 7. Розроблено узагальнену концептуальну модель Реальності (Життя) в КОМ, що деталізує і конкретизує традиційну для КОМ і ЧЮЦ модель Життя «Цзин-Ци-Шень», синтезує всерівневу-всесекторну модель Кена Уілбера і загальнонаукову модель «субстрат-енергія-інформація», і є основою для породження нозології в КОМ.
 8. Розроблено методологію видобування знань в області КОМ і ЧЮЦ.
 9. Проведено концептуальний аналіз базових понять («Образ», «Чі», «Пустота», «Цзин», «Шень») КОМ і ЧЮЦ в термінах сучасної науки, що є основою формування термінологічно-понятійного апарату наукової теорії КОМ.
 10. Розроблено загальну програму клінічних досліджень КОМ на основі положень доказової медицини і з урахуванням специфіки діяльності імідж-терапевта.
 11. Проведено ряд експериментів по оцінці якості (точності та достовірності) діагностування стану пацієнта методами КОМ.
 12. Сформульовано вимоги, розроблено загальну архітектуру і проекти інтерфейсів інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини, яке як свої складові включає наступні системи: інформаційну систему професійної цілительської діяльності «Імідж-терапевт», базу знань КОМ, експертну систему підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в КОМ, інформаційну систему електронного навчання КОМ, інформаційну систему наукових досліджень КОМ.
 13. Розроблено фрагменти онтології КОМ, яка є основою бази знань КОМ і дозволяє уніфікувати, стандартизувати технології подання інформації (даних і знань) в області КОМ, усуває суб’єктивні чинники, полісемантичність, нечіткість понять і образів, якими в явній або неявній формі оперують КОМ-терапевти в процесі прийняття діагностичних та терапевтичних рішень.
 14. Розроблена перша версія мультимедійного електронного підручника для вивчення і практики першого ступеня ЧЮЦ на платформі «Eliademy». Даний підручник інтегрує різні типи навчальної інформації: текстову, звукову, фото- і відеоінформацію.

Стан опублікування результатів наукових досліджень в рамках Програми

В рамках Програми на даний час опубліковано 35 наукових робіт, перелік яких подано нижче. Всі публікації згруповані в наступні три групи:

 1. Публікації в рецензованих міжнародних наукових журналах і збірниках наукових конференцій міжнародного рівня, які включені в наукометричні бази Scopus і Web of Science [1-5].
 2. Публікації в рецензованих наукових журналах і збірниках наукових конференцій [6-16].
 3. Публікації в збірниках та інформаційних ресурсах міжнародних конференцій і національних форумів, присвячених китайській образній медицині [17-35].

Список публікацій

 1. Lupenko S., Orobchuk O., Xu M. (2020) The Ontology as the Core of Integrated Information Environment of Chinese Image Medicine. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham 471-481.
 2. Lupenko S., Pasichnyk V., Kunanets N., Orobchuk O., Xu M. The Axiomatic-Deductive Strategy of Knowledge Organization in Onto-based e-learning Systems for Chinese Image Medicine. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). November 28-30, 2018. Lviv, Ukraine. ISSN 1613-0073. 126-134.
 3. Lupenko S., Orobchuk O., Osukhivska H., Xu M., Pomazkina T. Methods and means of knowledge elicitation in Chinese Image Medicine for achieving the tasks of its ontological modeling. CONFERENCE PROCEEDINGS. IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, Lviv, Ukraine, July 2 – 6, 2019 (IEEE UKRCON-2019). PP. 885-858.
 4. Lupenko S., Orobchuk O., Xu M., Horkunenko A. Onto-oriented expert system for supporting diagnostic and therapeutic decisions in the field of Chinese image medicine. COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES (CSIT) IEEE XIV International Scientific and Technical Conference, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine.
 5. Lupenko S., Orobchuk O., Xu M. Logical-structural models of verbal, formal and ma-chine-interpreted knowledge representation in Integrative scientific medicine. In: Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer.
 6. Orobchuk O. Conceptual Fundamentals for Ontological Simulation of Chinese Image Medicine as a Promising Component of Integrative Medicine / O.Orobchuk, S.Lupenko, Pavlyshyn // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Science – 2017. – Vol. 15, Issue 140. – С. 28-32.
 7. Lupenko S. A., Orobchuk O. R., Vakulenko D. V., Sverstyuk A. S., Horkunenko A. B. Іntegrated Onto-based Information Analytical Environment of Scientific Research, Professional Healing and E-learning of Chinese Image Medicine // Вісник „Інформаційні системи та мережі”. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2017. – С. 10-19.
 8. Orobchuk O. Methodology of development and architecture of ontooriented system of electronic learning of Chinese image medicine on the basis of training management system / Oleksandra Orobchuk / Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 92. — No 4. — P. 83–90. — (Instrument-making and information-measuring systems).
 9. Martsenyuk V., Lupenko S., Pavlyshyn A., Sverstyuk A. Methodology of organization of clinical research of efficiency and safety of Chinese Image Medicine in the context of evidence-based medicine // Medical Informatics and Engineering. – 2018.-№ 2 (42). – p. 52-61. DOI: https://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2018.2.9295.
 10. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T. Formation and management of the content of the electronic education system of Chinese Imaging Medicine // Fundamental and Applied Problems of Modern Technologies: Materials of International Science. Conf., dedicating 100th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine and the commemoration of Ivan Puluj (100th anniversary from the day of death) (Ternopil, 22-24 May.2018). Ternopil: TNTU, 2018. p. 213-214.
 11. Lupenko S. A., Orobchuk O. R. Ontological simulation of Chinese Image medicine. // Materials of the V International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Actual Problems of Modern Technologies”. – Ternopil:  Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University,  – С. 67-68.
 12. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T., Mingtang X. Conceptual, formal and software-information fundamentals of ontological modeling of Chinese Image Medicine as an element of integrative medicine. // WORLD SCIENCE № 6(34). Vol.1, June 2018. Ст.18-23. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws.
 13. Lupenko S. A., Orobchuk O. R., Zahorodna N.V. Formation of the onto-oriented electronic educational environment as a direction the formation of integrated medicine using the example of CIM. // Actual scientific research in the modern world: Collection of scientific papers of the XXIII International scientific conference, 2017 – Pereyaslav-Khmelnytsky: Issue12(32). – С.56-61.
 14. Horkunenko A., Lupenko S. Onto-oriented expert system for Chinese Image medicine. // Materials of the XX Scientific Conference of Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2017. – С. 74.
 15. Orobchuk O. Methods of Extraction of Knowledge for the Formation of the Content of Onto-based E-learning Systems for Chinese Image Medicine. // Materials of the VI Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems and Technologies”. – Ternopil: Ternopil Ivan Puluj National Technical University,  December 12-13, 2018. – P. 47.
 16. Лупенко С.А. Опережающие стратегии апгрейта народной медицины как важной составляющей будущей интегративной научной медицины. Современные теоретико-прикладные аспекты реализации внедрения «Стратегии развития народной и нетрадиционной медицины» в первичный сегмент охраны здоровья. Материалы научного симпозиума с международным участием: Научное издание. Киев, – 98 с.
 17. International program of scientific research in Chinese image medicine and Zhong Yuan Qigong for 2017-2023 [Electronic source]. On-line mode: https://kundawell.com/ru/mezhdunarodnaya-programma-nauchnykh-issledovanij-kitajskoj-imidzh-meditsiny-i-chzhun-yuan-tsigun-na-2017-2023-god, free access (date of access: 22.11.2016).
 18. Lupenko S.A. On the way to the creation of the scientific direction of medicine «Yi Xiang Yi Xue» [Electronic resources] // Association of Chinese Image medicine of Ukraine: [site]. – Mode of access: http://cima.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/Conf_2015.ru_.docx, free. – Title from the screen.
 19. Lupenko S.A. Elements of Western philosophical and general scientific foundations of Chinese medicine «Yi Xiang Yi Xue» [Electronic resources] // Association of Chinese Image medicine of Ukraine: [site]. – Mode of access: http://cima.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/Conf_2016.ru_.docx, free. – Title from the screen.
 20. Lupenko S. International program of scientific researches of Chinese Image Medicine and Zhong Yuan qigong for 2017-2023 years: the objectives of the program and the state of its implementation / The compendium of thesis and reports of the First Ukrainian Forum of Chinese Image Medicine. March 17-18, 2018, p. 29-47.
 21. Lupenko S., Mosiy L. Horkunenko A. Expert systems for diagnostic and therapeutic decisions making support in the field of Chinese Image Medicine / The compendium of thesis and reports of the First Ukrainian Forum of Chinese Image Medicine. March 17-18, 2018, p. 48-58.
 22. Lupenko S., Orobchuk O. Knowledge base of Chinese Image Medicine on the basis of its ontology and multimedia system of CIM and ZYQ e-learning / The compendium of thesis and reports of the First Ukrainian Forum of Chinese Image Medicine. March 17-18, 2018, p. 59-65.
 23. Lupenko S., Pavlyshyn A., Sverstyuk A. Methodology of organization of clinical research of efficiency and safety of Chinese Image Medicine in the context of evidence-based medicine / The compendium of thesis and reports of the First Ukrainian Forum of Chinese Image Medicine. March 17-18, 2018, p. 66-75.
 24. Lupenko S. About international program of evidence based scientific researches of Chinese Image Medicine and Zhong Yuan Qigong for 2017-2023 years [Electronic resources] // Association of Chinese Image medicine of Ukraine: [site]. – Mode of access: http://cima.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Conf1_2018_eng-1.pdf, free. – Title from the screen.
 25. Lupenko S. About international program of evidence based scientific researches of Chinese Image Medicine and Zhong Yuan Qigong for 2017-2023 years (https://www.facebook.com/kundawell/videos/748975985487919/, https://www.youtube.com/watch?v=-MyIr1YBXPk&feature=youtu.be).
 26. Lupenko S., Orobchuk O. Methodology of extraction and conceptual analysis of knowledge according to the axiomatic-deductive strategy for the needs of ontological modeling and construction of the scientific theory of Chinese Image medicine. The compendium of thesis and reports of the II-nd All-Ukrainian Forum of Chinese Image medicine. April 6-7, 2019, Odesa. 11-26.
 27. Lupenko S., Orobchuk O. Methods and means of knowledge elicitation to form the content of the E-learning system in Chinese Image medicine. The compendium of thesis and reports of the II-nd All-Ukrainian Forum of Chinese Image medicine. April 6-7, 2019, Odesa. 63-72.
 28. Lupenko S., Pomazkina T., Rusyn I.   Conceptual analysis of the concept “Image” as a fundamental polysemantic category of Chinese image medicine. The compendium of thesis and reports of the II-nd All-Ukrainian Forum of Chinese Image medicine. April 6-7, 2019, Odesa.  27-62.
 29. Lupenko S., Pavlyshyn A., Vakulenko D., Sverstyuk A. The structure of the clinical trial protocol in Chinese image medicine. The compendium of thesis and reports of the II-nd All-Ukrainian Forum of Chinese Image April 6-7, 2019, Odesa.  PP. 73-90.
 30. Сюи Минтан, Лупенко С., Помазкина Т. Краткий отчет о результатах реализации международной программы научных исследований китайской имидж-медицины и Чжун Юань цигун. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.6-12.
 31. Лупенко С., Оробчук О. К вопросу о дефиниции Интегративной научной медицины и построении логико-математических моделей ее развития. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.12-28.
 32. Лупенко С.А. Проблемы становления Интегративной научной медицины. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.28-38.
 33. Лупенко С.А. Анализ классического, неклассического и постнеклассического типов научной рациональности в контексте формирования Интегративной научной медицины. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.38-54.
 34. Лупенко С.А. Концепция стратегического развития Интегративной научной медицины и ее реализация на примере китайской имидж-медицины. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.54-59.
 35. Лупенко С.А. Требования, обобщенная структура, логико-структурные машинно-интерпретированные модели теории Интегративной научной медицины. Сборник докладов 9-й Международной конференции по китайской имидж-медицине. – Киев: 21-22 сентября 2019. – С.59-77.

Інформаційні ресурси Програми наукових досліджень КОМ і ЧЮЦ

В даний час з Програмою і станом її реалізації можна познайомитися на таких інформаційних ресурсах:

 1. Офіційний сайт Пекінського медичного дослідницького інституту «Кундавелл», російська мова (https://kundawell.com/ru/otchet-po-rezultatam-nauchnykh-issledovanij-assotsiatsii-kitajskoj-imidzh-meditsiny-ukrainy) та англійська мова (https://kundawell.com/en/report-on-results-of-scientific-researches-of-chinese-image-medicine-association-of-ukraine).
 2. Офіційний сайт громадської організації «Асоціація китайської образної медицини України»: українська мова (http://cima.org.ua/uk/naukovi-doslidzhennya/); російська мова (http://cima.org.ua/ru/nauchnyye-issledovaniya/) та англійська мова (http://cima.org.ua/en/scientific-researches/);
 3. Сайт наукових досліджень китайської образної медицини при Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського: українська мова (https://sites.google.com/tdmu.edu.ua/kom/) та англійська мова (https://sites.google.com/tdmu.edu.ua/cim).

Зокрема, в підрозділі «Програма наукових досліджень» (http://cima.org.ua/uk/prohrama-naukovyh-doslidzhen/) розділу «Наукові дослідження» сайту громадської організації «Асоціація китайської образної медицини України» можна познайомитися з самою Програмою, в підрозділі «Колектив дослідників» (http://cima.org.ua/uk/kolektyv-doslidnykiv/) – наведені відомості про учасників Програми досліджень, в підрозділі «Наукові статті та матеріали конференцій» (http://cima.org.ua/uk/naukovi-statti/) можна подивитися опубліковані наукові роботи в рамках Програми. Також на електронному ресурсі  https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/56ee3ebf4a  можна познайомитися з розробленим мультимедійним електронним підручником «Чжун Юань цигун. І ступінь».

Плани подальшої реалізації Програми

На найближчі роки заплановано проведення таких робіт в рамках Міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань циган:

 1. Підготовка та публікація першої наукової монографії, присвяченої дослідженням КОМ і ЧЮЦ, проведених в рамках міжнародної програми.
 2. Захист першої в світі дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії, предметною областю досліджень якої є КОМ і ЧЮЦ, а саме, дисертації Оробчук О.Р. на тему: «Онтологічне моделювання китайської образної медицини для розробки інформаційно-аналітичного середовища її наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання» за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».
 3. Формування міжнародного консорціуму університетів, дослідницьких інститутів, громадських організацій і фізичних осіб для участі в міжнародних грантових проектах в рамках Міжнародної програми наукових досліджень КОМ і ЧЮЦ.
 4. Формування збірки успішних випадків лікування методами китайської образної медицини в рамках доказової медицини.
 5. Розробка навчальної програми, лекційного і практично орієнтованого матеріалу для змістовних блоків «Основи Інтегративної наукової медицини: теорія, практика та інформаційні технології», «Китайська імідж-медицина в світлі доказової медицини», «Практикум з підготовки якісного опису випадків лікування методами КОМ для їх публікації і висвітлення на конференціях» в рамках навчальних програм підготовки та підвищення кваліфікації КОМ-фахівців.
 6. Розробка і введення в масову експлуатацію мультимедійного електронного підручника «Система Чжун Юань цигун: ІІ-III ступеня» російською і англійською мовами.
 7. Розробка першого діючого прототипу інформаційної системи «Імідж-терапевт».
 8. Підготовка та публікація наукових робіт, присвячених філософським, теоретико-експериментальним та інформаційно-технологічним науковим дослідженням КОМ і ЧЮЦ як складових Інтегративної наукової медицини в міжнародних і національних рецензованих журналах, що, зокрема, входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

 Висновки

З огляду на отримані результати наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун в період з 2017 по 2019 роки, їх широке оприлюднення в різних наукових журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій та професійних форумів, розміщення цих публікацій на загальнодоступних електронних ресурсах, можна стверджувати про успішне виконання перших етапів міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун і значні перспективи подальшої її реалізації в контексті становлення Інтегративної наукової медицини.

Успіх подальшого виконання міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун істотно залежить від активної соціальної позиції вчених, фахівців в області народних і традиційних медичних систем, а також від достатнього фінансування намічених досліджень і технологічних розробок. У цьому контексті, запрошуються до співпраці дослідні інститути, навчальні заклади, асоціації, громадські організації, благодійні фонди та окремі фізичні особи (вчені, фахівці народної і традиційної медицини, меценати) за наступними напрямками:

 • проведення оригінальних наукових досліджень в рамках Програми;
 • приєднання до вже діючих наукових досліджень в рамках Програми;
 • фінансова та інша матеріальна підтримка реалізації Програми;
 • інформаційна та рекламна підтримка реалізації Програми.

 

Звіт

за результатами наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун у 2018 році,

проведених згідно міжнародної наукової Програми на 2017-2023 роки

 

Програма наукових досліджень китайської образної медицини (КОМ) та Чжун Юань цигун (Програма) спрямована на проведення всебічних наукових досліджень Китайської образної медицини та Чжун Юань цигун з метою створення їх теоретичних і експериментальних наукових основ та досягнення двох перспективних глобальних цілей, а саме:

 1. Входження КОМ та ЧЮЦ в лоно Інтегративної наукової медицини, що сприятиме легалізації, утвердженню та зростанню їх престижу на національному, міжнародному та світовому рівнях, а також підвищенню ефективності діяльності КОМ-фахівців завдяки стандартизації теорії та практики КОМ та імплементації новітніх інтелектуалізованих інформаційних систем для організації, координації діяльності, навчання, підвищення кваліфікації міжнародної спільноти КОМ-фахівців.
 2. Розвиток наукових теорій, моделей, методів та інформаційно-аналітичних засобів Інтегративної наукової медицини та суміжник наук (біологія, фізика складних систем, штучний інтелект, когнітивна психологія, семіотика), які грунтуються на класичному та некласичному типах наукової раціональності, парадигмі раціонального холізму та суб’єктних онтологій, що враховують внутрішні (семантичні, духовні, ідеальні) виміри реальності та людини.

Програма спрямована на розробку нових наукових концепцій, моделей, методів, теорій китайської образної медицини та Інтегративної медицини із використанням теоретико-методологічного підходу сучасної науки; проведення всебічних об’єктивних інструментальних, лабораторних та статистичних досліджень протікання фізичних та фізіологічних (біофізичних, біохімічних, біо-інформаційних) процесів в організмі людини під впливом КОМ-терапевта та індивідуальної практики ЧЮЦ; клінічних досліджень методів КОМ і ЧЮЦ в рамках вимог та стандартів сучасної доказової медицини; розробки та супроводу інтегрованого інформаційно-аналітичного середовища наукового дослідження, професійної цілительської діяльності та навчання КОМ.

На початку 2017 року для реалізації Програми досліджень КОМ було організовано колектив наукових дослідників та практикуючих КОМ-терапевтів, серед яких Лупенко С., Вакуленко Д., Павлишин А., Сверстюк А., Горкуненко А., Оробчук О., Помазкіна Т.

          За період дії Програми було отримано ряд важливих наукових та прикладних результатів, а саме:

 1. Сформульовано об’єкт та предмет наукового напряму досліджень КОМ.
 2. Сформульовано вимоги до наукової теорії КОМ.
 3. Обгрунтовано методологію досліджень КОМ у рамках класичної та некласичної наукової раціональності.
 4. Обгрунтовано аксіоматико-дедуктивну стратегію організації традиційної та наукової теорій КОМ, зокрема знань у  системах електронного навчання для китайської образної медицини, що задовольняє вимоги семантичної якості електронних курсів при підготовці, підвищенні кваліфікації імідж-терапевтів та он-лайн навчанні системи Чжун Юань цигун.
 5. Розроблено структуру наукової теорії КОМ, що узгоджена із структурою теорії Інтегративної наукової медицини та традиційною теорією КОМ.
 6. Розроблено узагальнену концептуальну модель Реальності (Життя) в КОМ, що деталізує та конкретизує традиційну для КОМ та ЧЮЦ модель Життя «Цзин-Ци-Шень», синтезує всерівневу-всесекторну модель Кена Уілбера та загально-наукову модель «субстрат-енергія-інформація», та є основою породження нозології в КОМ.
 7. Розроблено загальну програму клінічних досліджень КОМ на основі положень доказової медицини та із врахуванням специфіки діяльності імідж-терапевта.
 8. Сформульовано вимоги, розроблено загальну архітектуру та проекти інтерфейсів інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини, яке як свої складові включає такі системи: інформаційну систему професійної цілительської діяльності «Імідж-терапевт», базу знань КОМ, експертну (рекомендаційну) систему підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в КОМ, інформаційну систему електронного навчання КОМ, інформаційну систему наукових досліджень КОМ.
 9. Розроблено фрагменти онтології КОМ, яка є основою бази знань КОМ та дає змогу уніфікувати, стандартизувати технології подання інформації (даних та знань) в області КОМ, усуває суб’єктивні фактори, полісемантичність, нечіткість понять та образів, якими в явній або неявній формі оперують КОМ-терапевти в процесі прийняття діагностичних та терапевтичних рішень.
 10. Розроблено першу версію мультимедійного електронного підручника для вивчення та практики першої ступені ЧЮЦ на платформі «Eliademy». Даний підручник інтегрує різні типи навчальної інформації: текстову, звукову, фото- та відеоінформацію.

На даний час опубліковано 17 наукових праць, перелік та доступ до яких подано нижче.

 

Перелік опублікованих наукових робіт в області досліджень КОМ та ЧЮЦ

 1. Lupenko S. TOWARDS THE CREATION OF YI XIANGYI XUE AS A RESEARCH AREA OF MEDICINE / Лупенко С. На пути к созданию научного направления медицины «И Сьян И Сюэ» / Лупенко С. На шляху до створення наукового напряму медицини «І Сьян І Сюе».
 2. Lupenko S., Orobchuk O., Vakulenko D.,  Sverstyuk A.,Horkunenko A. INTEGRATED ONTO-BASED INFORMATION ANALYTICAL ENVIRONMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH, PROFESSIONAL HEALING AND E-LEARNING OF CHINESE IMAGE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Вакуленко Д., Сверстюк А., Горкуненко А. Интегрированная онтоориентованая информационно аналитическая среда научных исследований, профессиональной целительской деятельности и электронного обучения китайской образной медицины / Лупенко С., Оробчук О., Вакуленко Д., Сверстюк А., Горкуненко А. Інтегроване онтоорієнтоване інформаційно аналітичне середовище наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини.
 3. Lupenko S. ELEMENTS OF WESTERN PHILOSOPHICAL AND GENERAL SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF CHINESE MEDICINE YI XIANG YI XUEЛупенко С. Элементы западнофилософских и общенаучных оснований китайской медицины «И Сьян И Сюе» / Лупенко С. Елементи західно-філософських і загальнонаукових основ китайської медицини «І Сьян І Сюе».
 4. Lupenko S., Orobchuk O., Pavlyshyn A. CONCEPTUAL FUNDAMENTALS FOR ONTOLOGICAL SIMULATION OF CHINESE IMAGE MEDICINE AS A PROMISING COMPONENT OF INTEGRATIVE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Павлишин А. Концептуальные основы онтологического моделирования китайской образной медицины как перспективной составляющей интегральной медициныЛупенко С., Оробчук О., Павлишин А. Концептуальні основи онтологічного моделювання  китайської образної медицини як перспективної складової інтегральної медицини.
 5. Lupenko S., Orobchuk O. ONTOLOGICAL MODELING OF CHINESE IMAGE-MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О. Онтологическое моделирование китайской образной медицины / Лупенко С., Оробчук О.   Онтологічне моделювання китайської образної медицини.
 6. Lupenko S., Horkunenko A. ONTO-BASED EXPERT SYSTEM FOR CHINISE IMAGE MEDICINE /Лупенко С., Горкуненко А. Онтоориентированная экспертная система для китайской образной медицины / Лупенко С.,  Горкуненко А. Онтоорієнтована експертна система для китайської образної медицини.
 7. Lupenko S. ABOUT INTERNATIONAL PROGRAM OF EVIDENCE BASED SCIENTIFIC RESEARCHES OF CHINESE IMAGE MEDICINE AND ZHONG YUAN QIGONG FOR 2017-2023 YEARSЛупенко С. О Международной программе научных исследований китайской образной медицины и Чжун Юань цигун на 2017-2023 годы / Лупенко С. Про міжнародну програму наукових досліджень китайської образної медицини і Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки.
 8. Lupenko S., Orobchuk O., Zahorodna N. CREATION OF THE ONTOLOGY-ORIENTED ONLINE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A DIRECTION OF INTEGRATIVE MEDICINE FORMATION ON THE EXAMPLE OF CHINESE IMAGE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Загородная Н. Формирование онтоориентованого электронной учебной среды как направление становления интегральной медицины на примере КОМ / Лупенко С., Оробчук О., Загородна Н.  Формування онтоорієнтованого електронного навчального середовища як напрям становлення інтегральної медицини на прикладі КОМ.
 9. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T. FORMATION AND MANAGEMENT OF THE CONTENT OF E-LEARNING SYSYTEM OF CHINESE IMAGE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Помазкина Т. Формирование и менеджмент контента системы электронного обучения китайской образной медицины / Лупенко С., Оробчук О., Помазкіна Т.  Формування та менеджмент контенту системи електронного навчання  китайської образної медицини.
 10. Lupenko S. INTERNATIONAL PROGRAM OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF CHINESE IMAGE MEDICINE AND ZHONG YUAN QIGONG FOR 2017-2023 YEARS: THE OBJECTIVES OF THE PROGRAM AND THE STATE OF ITS IMPLEMENTATION / Лупенко С. Международная программа научных исследований китайской образной медицины и Чжун Юань цигун на 2017-2023 годы: задачи программы и состояние ее реализации. Первый Всеукраинский Форум Китайской образной медицины. Сборник тезисов и докладов/  Лупенко С. Міжнародна програма наукових досліджень китайської образної медицини та Чжун Юань цигун на 2017-2023 роки: задачі програми та стан її реалізації.
 11. Lupenko S., Orobchuk O. Knowledge base and e-learning multimedia system of Chinese image medicine based on its ontology. The First All-Ukrainian Forum of Chinese image medicine. COLLECTION OF ABSTRACTS AND REPORTS / Лупенко С., Оробчук О. База знаний и мультимедийная система электронного обучения китайской образной медицины на основе ее онтологии. Первый Всеукраинский Форум Китайской образной медицины. Сборник тезисов и докладов / Лупенко С., Оробчук О. База знань та мультимедійна система електронного навчання китайської образної медицини на основі її онтології.
 12. Lupenko S.A., Pavlyshyn A.V., Sverstiuk A.С. Organizing methodology of clinical trials on the effectiveness and safetiveness of Chinese image medicine in the context of evidence-based medicine. The First All-Ukrainian Forum of Chinese image medicine. COLLECTION OF ABSTRACTS AND REPORTS / Лупенко С.А., Павлишин А.В., Сверстюк А.С. Методология организации клинических испытаний эффективности и безопасности китайской образной медицины в контексте доказательной медицины. Первый Всеукраинский Форум Китайской образной медицины. Сборник тезисов и докладов /Лупенко С.А., Павлишин А.В., Сверстюк А.С. Методологія організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини
 13. Lupenko S., Horkunenko A., Mosiy L. Expert system for the support of diagnostic and therapeutic decisions making in the field of Chinese image medicine.The First All-Ukrainian Forum of Chinese image medicine. COLLECTION OF ABSTRACTS AND REPORTS / Лупенко С., Горкуненко А., Мосий Л. Экспертная система поддержки принятия диагностических и терапевтических решений в области китайской образной медицины. Первый Всеукраинский Форум Китайской образной медицины. Сборник тезисов и докладов / Лупенко С., Горкуненко А., Мосій Л. Експертна система підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в області китайської образної медицини.
 14. V. P. Martsenyuk, S. A. Lupenko, A. S. Sverstiuk, A. V. Pavlyshyn METHODOLOGY FOR ORGANIZING CLINICAL TRIALS ON THE EFFECTIVENESS AND SAFETY OF CHINESE IMAGE MEDICINE IN THE CONTEXT OF EVIDENCE-BASED MEDICINE / В. П. Марценюк, С. А. Лупенко, А. С. Сверстюк, А. В. Павлишин. Методология организации клинических испытаний эффективности и безопасности китайской образной медицины в контексте доказательной медицины / В. П. Марценюк, С. А. Лупенко, А. С. Сверстюк, А. В. Павлишин. Методологія організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини.
 15. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T., Mingtang Xu. CONCEPTUAL, FORMAL AND SOFTWARE-INFORMATION FUNDAMENTALS OF ONTOLOGICAL MODELING OF CHINESE IMAGE MEDICINE AS AN ELEMENT OF INTEGRATIVE MEDICINE / Лупенко С., Оробчук О., Помазкина Т., Сюи Минтан. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ, ФОРМАЛЬНЫЕ И ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ ИМИДЖ-МЕДИЦИНЫ КАК ЭЛЕМЕНТА ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ / Лупенко С., Оробчук О., Помазкіна Т., Сюі Мінтан. КОНЦЕПТУАЛЬНІ, ФОРМАЛЬНІ І ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ ОБРАЗНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНТЕГРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.
 16. Lupenko S., Pasichnyk V., Kunanets N., Orobchuk O., Mingtang Xu. THE AXIOMATIC-DEDUCTIVE STRATEGY OF KNOWLEDGEORGANIZATION IN ONTO-BASED E-LEARNING SYSTEMS FORCHINESE IMAGE MEDICINE / Лупенко С., Пасичник В., Кунанец Н., Оробчук О., Сюи Минтан. АКСИОМАТИЧЕСКО-ДЕДУКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В ОНООРИЕНТИРОВНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КИТАЙСКОЙ ИМИДЖ-МЕДИЦИНЫ / Лупенко С., Пасічник В., Кунанець Н., Оробчук О., Сюі Мінтан. АКСИОМАТИЧНО-ДЕДУКТИВНА СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАНЬ У ОНТООРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ КИТАЙСЬКОЇ ОБРАЗНОЇ МЕДИЦИНИ.
 17. Orobchuk O. METHODS OF EXTRACTION OF KNOWLEDGE FOR THE FORMATION OF THE CONTENT OF ONTO-BASED E-LEARNING SYSTEMS FOR CHINESE IMAGE MEDICINE / Оробчук О. Методы извлечения знаний для формирования контента онтоориентованой системы электронного обучения китайской образной медицины / Оробчук О. Методи видобування знань для формування контенту онтоорієнтованої системи електронного навчання китайської образної медицини.

 Інформаційні ресурси Програми наукових досліджень КОМ та ЧЮЦ:

1) офіційний сайт громадської організації «Асоціація китайської образної медицини України» (http://cima.org.ua/uk/naukovi-doslidzhennya/);

2) сайт наукових досліджень Китайської образної медицини при Тернопільському державному медичному університеті імені Івана Горбачевського (https://sites.google.com/tdmu.edu.ua/kom/, https://sites.google.com/tdmu.edu.ua/cim);

3) сайт мультимедійного електронного підручника «Чжун Юань цигун. І ступень»  (https://eliademy.com/app/a/courses/56ee3ebf4a )

Запрошуємо до співпраці щодо реалізації Програми досліджень КОМ та ЧЮЦ за такими напрямами:

 • проведення оригінальних наукових досліджень в рамках Програми;
 • приєднання до вже діючих наукових досліджень в рамках Програми;
 • фінансова та інша матеріальна підтримка реалізації Програми;
 • інформаційна та рекламна підтримка реалізації Програми.

 

Контактна інформація:

cima@tdmu.edu.ua